Lýdia Jergušová-Vydarená

English version

Tak ako mnoho súčasných filozofov, matematikov, fyzikov, chemikov a biológov, naväzujúc na skúsenosti svojich predchodcov, hľadajú základ všetkého a vysvetlenie nášho bytia, tak aj umelci zaoberajú sa podstatou súcna, pomáhajúc si všetkými dostupnými informáciami.

Táto doba dáva možnosť narábať s celkom novým a pre ľudstvo doteraz nevídaným médiom – počítačom, ktorý svojou výpočtovou silou urýchľuje činnosti v oblastiach výskumov, prenosov dát, informovanosti, inšpiruje v tvorivej oblasti umenia a vedy. Jeho využívanie je v jeho používaní ako robota, kyborga.

Matematika sa stala vedou, zasahujúcou nielen do oblasti ostatných vied, ale aj do bežného života obyčajných ľudí. Všetko sa dá vypočítať a všetci počítame. Náš vek je vek matematikov. Túto myšlienku deklaruje aj názov katalógu a spôsob vyjadrovania autorkinho tvorivého poznania. V prebytku informácii, v chaose pracovnej činnosti, rodinných povinností, človek stráca tú korenistú príchuť žitia našich predkov, to prepojenie na bezprostredné súžitie s prírodou. Človek si na prežívanie vytvoril umelé prostredie, ktoré mu zaručuje pohodlie a relatívnu bezpečnosť proti živlom prírody, má možnosť získať veľa dojmov a veľa zábavy. Životné deje sa zrýchľujú a človek chce prežiť čo najviac za deň, hodinu, minútu… Výtvarný umelec pri tvorbe podlieha tomuto tlaku, je vystavený nárokom podať myšlienku zrýchlene, často zjednodušene a hlavne šokujúco. Keď nezaujmeš – nie si. Nestačí byť dobrým umelcom a remeselníkom, vedieť umelecky vyjadriť názor, správne napnúť plátno, nahodiť hlinu, vyleptať medenú dosku – teraz je potrebné ovládať digitálny fotoaparát, počítač, mať kvalitné stroje na výrobu farebných tlačí na plátno, plech, umelú hmotu, všetky materiály vynikajúcej kvality – treba vedieť narábať s kamerou, strihačkou… A treba sa vedieť „predať“. Mať WWW stránku, mať kontakty, chodiť po svete, mať agenta, toho najlepšieho… a všetko rýchlo.

Človek a umelec sám sa stáva robotom. Robotom na výrobu umenia. Aby to zvládol musí chodiť s otvorenými očami, vnímať súčasnosť, vzdelávať sa v svojom odbore, sledovať objavy vedy, politické dianie doma aj vo svete… a zaujať k tomu postoj.

V súčasnej dobe vládne v umení sloboda používania formotvorných médií, každý umelec si môže sám vytvoriť estetický kánon, štýl. Ale… dôležité je či svojim umením osloví diváka, či mu má čo povedať, vysvetliť, ozrejmiť alebo ho, v tom najhoršom prípade, aspoň šokovať.

Už to nemusí byť dielo vo forme veci, obraz, socha, inštalácia, ale môže to byť myšlienka povedaná pominuteľnou výtvarnou formou v časovom horizonte minút až hodín, môže to byť fotozáznam okamihu, zážitok zapojenia sa do výtvarnej hry režírovanej výtvarníkom. Je na umelcovi, aby priblížil divákovi zmysel doby a možno aj zmysel bytia.

Zaujatí svojimi problémami a ich riešením, žijeme rýchlu dobu a uspeje ten umelec, ktorý sa dokáže rýchle zorientovať, zhodnotiť svoje skúsenosti a vedomosti a zovšeobecniť ich do umeleckého diela. Námet môže zachytávať subjektívne pocity zo žitia, ale aj globálne udalosti spoločenstva.

Autorka svoje diela tvorí v cykloch – sériách: Matematici, Okupácia krajiny, Kódy, O čiare. Každá séria sa zaoberá určitým problémom a jeho riešenie môže mať nekonečné pokračovania. Autorka počas svojho tvorivého žitia neustále obnovuje otázky a odpovede na jednotlivé vytýčené témy, zobrazujúc ich v rôznych formách výtvarného umenia.